ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติ
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานทางการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศเจตจำนงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัด
วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี2562
ควบคุมภายใน
ประกาศ
การให้บริการประชาชน
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
คูู่มือการให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
คำถามที่พบบ่อย
E-service
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA)
ปีงบประมาณ 2563
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 155 คน
สถิติเดือนนี้ 7690 คน
สถิติปีนี้ 169106 คน
สถิติทั้งหมด 607794 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
 

 
 
 
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด
ด้วยงานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด”ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้ให้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน/หมู่บ้าน โดยนำแนวคิด Zero Waste หรือ "การจัดการขยะให้เหลือศู...
[09 ก.ย. 2563]
 
 
ซ้อมแผนไฟไหม้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีอัคคีภัยการอพยพหนีไฟ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เด็ก จึงเล็งเห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยที่จะต้องการดูแลเอาใจใส่ และหาทางป้องกันด้วยการค้นหาปัญหา และปัจจัยเสี่ยงของการบาดเจ็บและการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ พฤ...
[01 ก.ย. 2563]
 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสันกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสันกลาง (กิจกรรมเรียนรู้ชีวิตวิถีใหม่ New Narmal) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นนักเรียนผู้สูงอายุ ผู้บริหาร ผู้นำและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 90 คน โดยในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องชีวิตวิถีใหม่ New Narmal โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยส้ม เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ และในวันที่ 31...
[30 ส.ค. 2563]
 
 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง
        วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ แสนยอด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้เข้าเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยที่มาใช้บริการในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง ซึ่งได้รับการสนับสนุนนักกายภาพบำบัดจากโรงพย...
[27 ส.ค. 2563]
 
 
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด
        องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้มีการลงพื้นที่ตรวจประเมินชุมชน ตามโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัน กลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 นั้น ซึ่งมีหมู่บ้านที่เข้ารับการประเมินจำนวน 9 หมู่บ้าน และ 1 ชุมชน ซึ่งผลคะแนนได้แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับเพชร (ดีเยี่ยม) ระด...
[27 ส.ค. 2563]
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง รับใบประกาศเกียรติคุณจากจังหวัด
        องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง นำโดย นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุและงานการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563 และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และทีมผู้ก่อการดีด้านการป้องกันการจมน้ำปี 2563 ซึ่งในการน...
[27 ส.ค. 2563]
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านสาธารณสุขตำบลสันกลาง ประจำปี 2563
ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยส้ม ในวันที่ 13-15 สิงหาคม พ.ศ.2563 ศึกษาดูงาน ณ บ้านบางเกตุ ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี FACE BOOK อบต.สันกลาง
[17 ส.ค. 2563]
 
 
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 Facebook อบต.สันกลาง
[12 ส.ค. 2563]
 
 
กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า 12 ส.ค. 63 รักเอยรักลูก
นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้มอบให้นายไชยวัน คำอักษร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง นายชาคริต มีราจง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า "12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" เนื่องในโอกาสวันเฮลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 เวล...
[11 ส.ค. 2563]
 
 
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Facebook อบต.สันกลาง
[11 ส.ค. 2563]
 
 
เปิดให้บริการฟื้นฟูสุขภาพประชาชนตำบสันกลาง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง เปิดให้บริการรฟื้นฟูสุขภาพประชาชนตำบลสันกลาง อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยจะเปิดให้บริการทุกวันอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ โรงพยาบาลสันป่าตอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะเทคนิคการแพทย์) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยส้ม พร้อมทีมงาน อสม. ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ ฯ เป็นอย่าง...
[07 ส.ค. 2563]
 
 
ธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จัดโครงการธรรมสัญจร ประจำปี 2563 โดยมีนายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางนายไชยวัน คำอักษรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายประสิทธิ เรือนทวีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สภาวัฒนธรรมตำบลสันลกาง ชมรมผู้สูงอายุตำบลสันกลาง ...
[04 ส.ค. 2563]
 
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันลกาง ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอัคคีภัย โดยมีนายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายคำมูล กันทา กำนันตำบลสันกลาง ท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง และปศุสัตว์อำเภอสันป่าตอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ...
[04 ส.ค. 2563]
 
 
โครงการฝึกอบรมป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช โดยชีววิธี
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวก่อนเกิดการระบาด และได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคแมลงศัตรูข้าว และหอยเชอรี่ในนาข้าวและลำไย อีกทั้งยังได้ผลผลิตข้าวเพิ่่มขึ้นก่อให้เกิดรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ โดยมีนายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เ...
[04 ส.ค. 2563]
 
 
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง นำโดย นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางนายไชยวัน คำอักษรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายประสิทธิ เรือนทวีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ซึ่ง นายชาคริต มีราจง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้มอบหมายให้ นางสาวเปรมใจ บัวไสยรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เชิญชวนข้าราชการและพนักง...
[28 ก.ค. 2563]
 
 
โครงการความปลอดภัยทางถนน
วันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางร่วมกับคณะทีมงานวิจัย ครูเจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านห้วยส้ม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าเดื่อ มืด-กา /ตำบลแม่ก๊า /ตำบลน้ำบ่อหลวง/ตำบลเวียงท่ากาน /ตำบลมะขุนหวาน/ตำบลดอยหล่อ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จัดกิจกรรม เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน โครงการความปลอดภัยทางถนน นำโด...
[25 ก.ค. 2563]
 
 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านกลาง เทศบาลตำบลสันป่าตอง เทศบาลตำบลยุหว่า และเทศบาลตำบลบ้านแม ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นขึ้น โดยมีนายประพัฒน์ วงศ์ชมภู ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานพิธีเปิด และมีการลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ร่วมกันทั้ง 5 อปท. เพื่อสร้างจิตอาส...
[23 ก.ค. 2563]
 
 
การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลสันกลางและพื้นที่ตำบลใกล้เคียง มีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในการนี้งานสาธารณสุข สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกพ่นสารเคมีกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ตำบลสันกลางเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก Facebook อบ...
[23 ก.ค. 2563]
 
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจ ลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุตำบลสันกลาง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยส้ม  และองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจ ลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ตำบลสันกลาง ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง   โดยมีนายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ...
[22 ก.ค. 2563]
 
 
ประชุมขับเคลื่อนกองทุนขยะและหาแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ในช่วงวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2563 งานสาธารณสุข สำนักปลัด และงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกประชุมคณะกรรมการกองทุนขยะ ของตำบลสันกลางทั้ง 10 กองทุน เพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการกองทุน และหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยของตำบลสันกลาง Facebook อบต.สันกลาง
[17 ก.ค. 2563]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  


 
 

Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com