ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัดไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1212ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
218
เมื่อวานนี้
446
เดือนนี้
776
เดือนที่แล้ว
12,041
ปีนี้
66,970
ปีที่แล้ว
38,557
ทั้งหมด
126,437
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250


1
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลสันกลาง ครั้งที่ 3/2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายคำมูล กันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง/ประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุน เพื่อพิจารณาเรื่อง รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำไตรมาส 2 ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 , ติดตามโครงการและการรายงานผลโครงการที่ได้ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 และแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง

27 กันยายน 2566

โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้จัดโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนายคำมูล กันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้ ในวันที่ 22 กันยายน 2566 ได้มีการอบรมอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีปัญหาสายตา และวันที่ 25 กันยายน 2566 ได้มีการคัดกรองและตรวจผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตา โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ หากได้รับการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา จะช่วยลดผลกระทบต่อสุกขภาพและการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นได้

25 กันยายน 2566

โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 นายคำมูล กันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ ภูไชย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นประธานในพิธีโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการป้องกันตนเองเบื้องต้น "อย่าใกล้" "อย่าเก็บ" "อย่าก้ม" และคณะครูได้ทราบถึงวิธีการดูแลเด็กให้ปลอดภัย โดยมีทีมวิทยากรผู้ก่อการดีจากเทศบาลเมืองต้นเปา ณ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง

12 กันยายน 2566

โครงการอบรมอันตรายและการป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าและอัคคีภัยแก่เด็กและเยาวชนตำบลสันกลาง ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

ในวันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2566 นายคำมูล กันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มอบหมายให้นายนิเวศน์ ขอดใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางเป็นประธานเปิดพิธีโครงการอบรมอันตรายและการป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าและอัคคีภัยแก่เด็กและเยาวชนตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีการอบรมอันตรายและการป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าและอัคคีภัย จึงเป็นการให้ความรู้ที่สำคัญซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันได้ สภาเด็กและเยาวชนตำบลสันกลาง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวในข้างต้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เป็นกำลังหลักในการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ในชุมชนได้รับความรู้ที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป

02 กันยายน 2566

โครงการธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลสันกลาง จัดโครงการธรรมสัญจรตำบลสันำลาง ปีงบประมาณ 2566 ณ วัดห้วยส้ม หมู่ที่ 5 วัดหนองหวาย และวัดอุโบสถ หมู่ที่ 3 ตำบลสันกลาง  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรม โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตำบลสันกลาง ดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาและแนวทางอันจะเป็นการรักษาศีลธรรม  วัฒนธรรมวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาวตำบลสันกลางตลอดไป

31 สิงหาคม 2566

ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดย นายคำมูล กันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ตลอดจนหารือเรื่องอื่นๆ  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง

29 สิงหาคม 2566

การอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีอัคคีภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

เมื่อวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมกับ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ได้จัดอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธราณภัย กรณีอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ ณ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย และการซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่เด็กนักเรียน ในการนี้นายคำมูล กันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฯ หัวหน้าส่วนราชการ ฯ เข้าร่วมพิธีเปิด โดยเชิญวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันป่าตอง นายพงศกร กันทะสี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาให้ความรู้ในครั้งนี้

23 สิงหาคม 2566

กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566 เพื่อให้การเรียนรู้กฎหมายที่จะนำมาปรับใช้ ในเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องจำเป็นต้องเรียนรู้และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้  ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองประชาชนเมื่อตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา  ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือกรณีผู้ประสบภัยทางถนนฯลฯ การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ฯลฯ การขอความช่วยเหลือที่ผ่านมาพบว่ายังมีปัญหาเนื่องมาจากประชาชนผู้ที่ประสบเหตุ  ไม่ทราบว่าตนเองมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือหรือเยียวยาตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างไร  อีกทั้งขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิของตนเองอันพึงจะได้รับ เมื่อเกิดเหตุต่างๆ ขึ้น ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน แกนนำหรือเครือข่ายภาคประชาชนของหน่วยงานต่างๆ จะเป็นผู้ที่ประชาชนผู้ประสบเหตุจะเข้าไปปรึกษาขอความช่วยเหลือ  ดังนั้นการอบรมให้ความรู้กฎหมายการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน การดำเนินกระบวนการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิฯ และการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุความเดือดร้อน ให้แก่แกนนำ ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ตำบลสันกลางจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการ งานกฎหมายและคดี สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรับรู้เรื่องกฎหมาย ดังกล่าว  จึงจัดทำโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายที่ประชาชนควรได้รับ ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือคุ้มครองประชาชนเมื่อตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา  ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือกรณี ประสบภัยทางถนนฯลฯ โดยมุ่งหวังให้ผู้นำชุมชน แกนนำ กลุ่มสมาชิกองค์กรต่างๆ ได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถแนะนำและประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือให้คำแนะนำในการช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบเหตุดังกล่าวได้ โดยมีนายคำมูล กันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง

22 สิงหาคม 2566

ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดย นายคำมูล กันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ตลอดจนหารือเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญในการปฏิบัติงาน มีกำหนดประชุม ครั้งที่ 2 ในวันอังคาร ที่29 สิงหาคม 2566  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง

21 สิงหาคม 2566

กิจกรรมปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ และแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 นำทีมโดยนายคำมูล กันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง พร้อมกับคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. เจ้าหน้าที่พนักงานอบต.สันกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยส้ม หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม. 13 (สันป่าตอง) และประชาชนจิตอาสาตำบลสันกลาง โดยมีนายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอสันป่าตอง/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติแม่ขาน-แม่วาง บ้านใหม่ห้วยส้ม หมู่ที่ 9 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 
และขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก ธนาคารออมสิน สาขาสันป่าตอง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันป่าตอง และบริษัทซีพีออลล์จำกัด (มหาชน) ที่สนับสนุนน้ำดื่มสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าในครั้งนี้

 

 
11 สิงหาคม 2566

จัดกิจกรรมโครงการอบรมอาชีพประชาชน "หลักสูตรอบรมอาชีพระยะสั้น ลดรายจ่าย สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน",องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-12.00น. อบต.สันกลาง จัดกิจกรรมโครงการอบรมอาชีพประชาชน "หลักสูตรอบรมอาชีพระยะสั้น ลดรายจ่าย สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน" โดยอบรมการทำจิ้นส้มหมู (ห่อใบตอง) ให้กับกลุ่มสตรีบ้านท่ารวมใจ จำนวน 16 คน ณ บ้านของวิทยากร คุณพ่อมนัส มูลแก้ว

09 สิงหาคม 2566

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 อบต.สันกลาง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องประชุม อบต.สันกลาง โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านกิจกรรมกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ การลงนามถวายพระพร กิจกรรมร่วมร้องเพลงสรรเสริฐพระบารมี /ร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย และมิกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นจากทุกหมู่บ้านในตำบลสันกลาง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 100 คน

08 สิงหาคม 2566

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้และรณรงค์คัดแยกขยะระดับครัวเรือนภายใต้โครงการ บริหารจัดการขยะตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้จัดทำกิจกรรม การอบรมให้ความรู้ และรณรงค์คัดแยกขยะระดับครัวเรือน ภายใต้โครงการ บริหารจัดการขยะตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสร้างจิตสำนักและให้กับประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถลดปริมาณขยะและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีนายสราวุฒิ พันธ์คำ นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ตั้งแต่ หมู่ที่ 1-9 และเคหะชุมชน ตำบลสันกลาง ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางยังได้แจกถังหมักเศษอาหารให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสามารถใช้ในการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร

04 สิงหาคม 2566

ถวายเทียนพรรษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสันกลางได้ดำเนินโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 นำโดยนายคำมูล กันทา พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมาชิกสภาอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลสันกลาง ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดต่างๆ ภายในตำบลสันกลาง 

โดยองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง เห็นความสําคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม จึงได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ปี 2566 ขึ้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและ มีกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน และเป็นส่วนหนึ่งในด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งกระตุ้นและส่งเสริมการ ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

25 กรกฎาคม 2566

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th
อบต.สันกลาง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสันกลาง จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาตำบลสันกลาง โดยมีนายคำมูล กันทา นายกอบต.สันกลาง อ.สันป่าตอง เป็นประธานในพิธีทำบุญหล่อเทียน โดยมีนางสมลักษณ์ ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลสันกลาง เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ร่วมกับสมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลสันกลาง โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันกลาง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยส้ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบต.สันกลาง เข้าร่วม พิธีหล่อเทียนพรรษา ณ ลานกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ซึ่งเทียนที่หล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นจะนำไปใช้ในขบวนแห่และถวายวัดเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับพระสงฆ์ต่อไป
 
19 กรกฎาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 20  (296 รายการ)