ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัดไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1212ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
201
เมื่อวานนี้
446
เดือนนี้
776
เดือนที่แล้ว
12,041
ปีนี้
66,970
ปีที่แล้ว
38,557
ทั้งหมด
126,437
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250


ลำดับรายการวันที่
1แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of R eference : TOR)26 เม.ย. 2566
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 26 เม.ย. 2566
3คู่มือการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง27 มี.ค. 2566
4แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 20 มี.ค. 2566
5ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น8 เม.ย. 2565
6ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น8 เม.ย. 2565
7ซักซ้อมระเบียบรับเงินฯ ฉ.4 พ.ศ.25611 มี.ค. 2564
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 4) พ.ศ.25611 มี.ค. 2564
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25581 มี.ค. 2564
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25471 มี.ค. 2564
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25481 มี.ค. 2564
12ระเบียบ กท. ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ1 มี.ค. 2564
13กฎกระทรวง การงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 25621 มี.ค. 2564
14กฎกระทรวง การผ่อนชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25621 มี.ค. 2564
15กฎกระทรวง กำหนดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บภำษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25621 มี.ค. 2564
16กฎกระทรวง กำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจำกกำรจัดเก็บภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. ๒๕๖๒1 มี.ค. 2564
17กฎกระทรวง กำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตำมควรแก่สภำพ พ.ศ. 25621 มี.ค. 2564
18กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 25621 มี.ค. 2564
19กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25621 มี.ค. 2564
20ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิ หรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล1 มี.ค. 2564

1 2 3 4 5   >>  >|