ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัดไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1212ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
216
เมื่อวานนี้
446
เดือนนี้
776
เดือนที่แล้ว
12,041
ปีนี้
66,970
ปีที่แล้ว
38,557
ทั้งหมด
126,437
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250


 ชื่อเอกสาร : ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   [ 16 พฤศจิกายน 2565 ]
รายละเอียดเอกสาร

ตำแหน่งที่รับสมัคร
    พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองคลัง ตำแหน่ง 1 อัตรา


คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครเป็นพนักงานจ้าง 1. มีสัญชาติไทย

 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี

 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล

 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรการเมือง

 6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

 7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
     ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-355313 ต่อ 11


เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 1. สำเนาทะเบียนบ้าน                             จำนวน 1 ฉบับ

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                 จำนวน 1 ฉบับ

 3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)    

  

ย้อนกลับ